kiến thức nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

Kiến thức nghiệp vụ của một nhân viên bảo vệ công trường xây dựng là gì?

Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực cấm, nguy hiểm không cho người không có