kiến thức cơ bản của nhân viên công tác bảo vệ hiện trường

Kiến thức cơ bản của một nhân viên công tác bảo vệ hiện trường là gì?

Lực lượng bảo vệ hiện trường là những người có điều kiện quan sát và nắm vững được những tin tức quan trọng của sự