khái niệm của nhân viên bảo vệ

Kiến thức nghiệp vụ nhân viên bảo vệ: Làm cách nào hỗ trợ các show diễn, nhạc hội tốt?

Tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ: dự trù quân số, trang thiết bị, các thời điểm quan trọng, phương tiện giao thông, sơ