công tác tuần tra của nhân viên bảo vệ là gì

Kiến thức nhân viên bảo vệ: Học cách công tác tuần tra canh gách trong lúc tác nghiệp

Điều tra cơ bản nắm địa hình địa vật, những khu vực trọng yếu, những nơi sơ hở có khả năng kẻ gian đột nhập,