công tác nhân viên bảo vệ vận chuyển hàng hoá

Kiến thức nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Hàng chở trên một đoàn tàu riêng, mỗi toa tầu bố trí 2 nhân viên, vị trí ở 2 đầu toa. Người Chỉ huy ở