Kiến thức nhân viên bảo vệ: Học cách công tác tuần tra canh gách trong lúc tác nghiệp

Điều tra cơ bản nắm địa hình địa vật, những khu vực trọng yếu, những nơi sơ hở có khả năng kẻ gian đột nhập, những hiện tượng không bình thường. Những nơi trọng điểm cần tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn bọn lưu manh, trộm cắp xâm nhập Mục tiêu.

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1      Mục đích cơ bản của công tác tuần tra, canh gác: là đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho Mục tiêu trong mọi tình huống và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của Cán bộ công nhân viên trong công tác cũng như sinh hoạt.

Kết quả hình ảnh cho nhân viên bảo vệ

2      Nghiên cứu, nắm vững mọi tình hình trong Mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ:

– Quản lý và nắm các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; việc chấp hành nội quy bảo vệ Cơ quan, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật

– Nắm rõ tình hình an ninh trật tự và những hoạt động của Mục tiêu

– Điều tra cơ bản nắm địa hình địa vật, những khu vực trọng yếu, những nơi sơ hở có khả năng kẻ gian đột nhập, những hiện tượng không bình thường. Những nơi trọng điểm cần tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn bọn lưu manh, trộm cắp xâm nhập Mục tiêu.

3      Phải nắm và từng bước nhớ mặt Cán bộ, công nhân viên của Mục tiêu.

– Phải biết tên, biết mặt những người có trách nhiệm, những người thường xuyên ra vào làm việc, giao dịch với Mục tiêu.

– Nắm đặc điểm các loại phương tiện của công cũng như của tư ở Mục tiêu

4      Nắm vững các loại giấy tờ, căn cước lưu hành đi lại trong quan hệ công tác cũng như các giấy tờ, biểu mẫu của Mục tiêu ban hành.

5      Nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật, nội quy, chế độ của Mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *